Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom..

Een jaartje langer in het kleuteronderwijs doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school blijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de school en van het CLB.

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor één januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

Schoolorganisatie: de klasindeling

Onze school heeft van ieder geboortejaar 1 klas met uitzondering van het geboortejaar °2010, °2009 en °2008. Deze klassen worden steeds ontdubbeld op voorwaarde dat het lestijdenpakket dit toelaat.

Deze klasgroepen zijn samengesteld door de klassenraad en worden behouden voor de hele schoolloopbaan van de leerling. Enkel bij bevindingen en/of observaties vanuit de schoolwerking, worden klaswissels in overweging genomen.