Informatie

Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.

Directeur: Tom De Wachter – 03/886 42 58 – directie@sintjantisselt.be
Secretariaat: Nancy Van de Vliet – 03/886 42 58 – secretariaat@sintjantisselt.be

Schoolbestuur:
VZW KATHOLIEK ONDERWIJS KITOS
Tervuursesteenweg 2
2800 Mechelen

de voorzitter: Mevr. Rita Dunon
de ondervoorzitters: Willy Penninckx – Jos Scheers

Afgevaardigd bestuurder: Francis Van Caer

Interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting

de voorzitter: Dhr. Jos Scheers
de leden: de directeur, leden van het zorgteam, een niet betrokken leerkracht

Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school.

Schooluren:

 kleuterschoollagere school
speeltijd8.00 – 8.308.00 – 8.30
klastijd8.30 – 10.308.30 – 10.10
speeltijd10.30 – 10.4510.10 – 10.25
klastijd10.45 – 12.0010.25 – 12.00
middagpauze12.00 – 13.3012.00 – 13.30
klastijd13.30 – 14.4513.30 – 14.20
speeltijd14.40 – 14.5514.20 – 14.35
klastijd14.55 – 15.3014.35 – 15.30

Opvang:

Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang

uren:

 • ‘s morgens van 7u tot 8u
 • ‘s middags van 12u00 tot 13u30
 • ‘s avonds van 15u30 tot 18u
 • op woensdag van 12u05 tot 13u
  Buiten deze uren hebben de leerlingen geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

plaats:

 • op de speelplaats, in de veranda

vergoeding:

€ 0,80 per begonnen halfuur voor voor- en naschoolse opvang

 • we rekenen € 0,80 aan vanaf 15.45 u. Het eerste halfuur loopt tot 16.00 u
 • we rekenen € 0,80 aan vanaf 12.15 u. Het eerste halfuur loopt tot 12.30 u

€ 0,40 voor de middagopvang

verantwoordelijken:

 • Juf Francie Van Linden (middag + naschoolse opvang)
 • Juf Martine Peremans (voor- en naschoolse opvang)
 • Juf Mieke Brems (naschoolse opvang)
 • Juf Dorien Wellens (naschoolse opvang)

De voorschoolse opvang wordt georganiseerd tot 8.00 uur.
Vanaf 8.00 uur gaat de schoolpoort open en wordt het toezicht overgenomen door de
leerkrachten.
Kinderen die ‘s middags thuis gaan eten, kunnen vanaf 13.00 uur terug naar school
komen.

Vakanties:

 • Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019
 • Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020
 • Krokusvakantie: van 24 februari tot en met 1 maart 2020
 • Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020
 • Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2020

Vrije dagen:

 • Maandag 7 oktober 2019
 • Vrijdag 31 januari 2020

Pedagogische studiedagen:

 • Woensdag 16 oktober 2019
 • Woensdag 15 januari 2020
 • Woensdag 11 maart 2020
 • Donderdag 30 april 2020

Leerlingenvervoer:

Onze school organiseert geen leerlingenvervoer.

Samenwerking

Met de ouders:

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

De ouderraad:

Voorzitter: Peter Hechtermans
Secretaris: Leen Cortebeeck

Leden van de ouderraad :

 • Borghijs Tom
 • Broothaerts Els
 • De Gelaen Hilde
 • De Schrijver Nele
 • Duvetter Thomas
 • Felix Kim
 • Gobien Angelique
 • Hechtermans Peter
 • Janssens Evy
 • Tersago Charlotte
 • Van den Bergh Joke
 • Van den Broeck Ann
 • Van Lint Kjell en Vancoillie Leen
 • Van Mol Rueben
 • Van Poucke Sara
 • Vanderschueren Bart
 • Verlinden Kurt en Cortebeeck Leen
 • Vermoesen Kris

De ouderraad bestaat uit leden die zich op vrijwillige basis aansluiten. Ze worden niet aangewezen door verkiezingen.
De definitieve lijst van de leden van dit schooljaar zal verschijnen in de ‘kerst’schoolkrant.

We vergaderen enkele keren met heel de groep samen. Om het werk meer te verdelen en minder zwaar te maken, werken we in werkgroepen die instaan voor één van de jaarlijkse activiteiten of gebeurtenissen
(werkgroepen : mosselfeest, schoolfeest, eten en drinken, onderhoud, …)

De schoolraad:

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Oudergeleding:

Mevr. Sofie Deloof
Dhr. Bart Van Der Schueren
Dhr. Peter Hechtermans

Personeelsgeleding:

Juf Anne Van Muylder (Zorg KS)
Juf Diane Verbruggen (2L)
Juf Denise Borghijs (3L)

Lokale gemeenschap:

Mevr. Ilse Torfs

Secretaris: Dhr. Peter Hechtermans

Met de leerlingen:
Leerlingenraad : de beverraad
Frequentie : trimestrieel
Samenstelling : twee leerlingen per klas vanaf het 2de leerjaar
Verantwoordelijke leerkrachten : Juf Vera Ilegems, Juf Hilde Van den Heuvel, Juf Anne Van Muylder

Met externen:
Onze school werkt samen met het Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)

CLB Het Kompas
Kardinaal Cardijnstraat 33
2840 Rumst-Terhagen
03/886 76 04 (rechtstreeks nummer)
rumst@clbkompas.be

contactpersonen CLB:

Ankermedewerker: Christel Van Overloop
verpleegkundige: Veerle Bakelandt
schoolarts: Mich Lambrecht

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingbegeleiding vastlegt. Dit wordt met de ouders besproken in de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan :

 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie;
 • collectieve medische onderzoeken en / of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft het recht op de relevante informatie over de leerling in begeleiding. Ze houden allebei, bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie, rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij van school veranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouders kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 30 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen het overmaken van volgende gegevens : identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg in het algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Er zijn een aantal besmettelijke ziekten die door de school aan de schoolarts dienen gemeld te worden om verdere verspreiding te voorkomen. Vanwege de ouders wordt een beetje medewerking gevraagd. Het is wenselijk dat ouders zelf de directie op de hoogte brengen van de aandoeningen welke hieronder opgesomd.

buiktyfus – hepatitis A (geelzucht) – hepatitis B – meningokokkenmeningitis en –sepsis (hersenvliesontsteking) – poliomyelitis (kinderverlamming) – difterie (kroep) – infecties met B-hemolytische streptokokken, waaronder scarlatina (roodvonk) – besmettelijke longtuberculose – bacillen dysenterie – salmonellosen – kinkhoest – bof (dikoor) – mazelen – rubella (rode hond) – schurft – varicella (windpokken) – impetigo (krentenbaard) – schimmels van de hoofdhuid en de gladde huid – parelwratjes (mollusca contagiosa) – pediculosis (luizen) – HIV

Indien uw huisarts een van deze ziekten vaststelt bij uw kind, dient u de school steeds te verwittigen

Nuttige adressen:
LOP: Lokaal Overlegplatform
Contactpersoon: Mevr. Katty Cloeck – 0499/85 89 89

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1 – 1040 Brussel
02 / 507.06.01
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen.be

Commissie inzake leerlingenrechten
t.a.v. Mevr. Ingrid Hugelier (basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
02/553 92 12
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI)
t.a.v. Frederik Stevens 
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be