Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Aangepast onderwijs

Kinderen verschillen van elkaar

Niet alle kinderen evolueren even snel. Daarom werken wij aan differentiatie in functie van de zwakkere leerlingen maar ook in functie van de sterke leerlingen.

Hoe realiseren we dit aangepast onderwijs?

Binnen het gewone klasgebeuren bieden we de leerlingen 'contractwerkjes' aan, organiseren we 'hoekenwerk' en schakelen we de hulp in van zorgleerkrachten.

~ Bij contractwerk krijgen de leerlingen een pakketje taken en opdrachten die ze tegen een afgesproken datum moeten afwerken. Die opdrachten zijn niet altijd voor alle leerlingen dezelfde. De hoeveelheid kan verschillen, maar ook de soorten oefeningen. Een voorbeeld: Voor taalzwakke leerlingen kunnen er meer en aangepaste oefeningen zijn voor taal en minder oefeningen voor wiskunde. Vaak is er mogelijkheid tot zelfcorrectie zodat de leerlingen hun eigen fouten kunnen ontdekken en uit die fouten kunnen leren.

~ Hoekenwerk is meer dan een groepswerk. De klas wordt zo geschikt dat er werkhoekjes ontstaan. Binnen elke werkhoek beschikken de leerlingen over een opdrachtkaart en het nodige materiaal om de opdrachten uit te voeren. In groep (3, 4 tot 5 kinderen) moeten ze de opdracht proberen te begrijpen, de opdracht uit te voeren en samen tot een overeenkomst komen om het resultaat te bepalen en te noteren. (Dit is een vorm van participatief leren waarbij het ene kind door zijn denken en zoeken, het andere kind mee aan het denken zet.) Binnen hoekenwerk kunnen zeer uiteenopende opdrachten gegeven worden. Naast taal en wiskunde komen technologie, handigheid, creativiteit en....

~ Vaak worden de zorgleerkrachten ingeschakeld om een deel van de kinderen te begeleiden. Dit kan binnen de klas gebeuren, maar ook met een groepje in een ander lokaal. Soms zijn dit kinderen die een extra inoefening nodig hebben en soms maakt men kleine groepen om specifieke leerstof aan te brengen. Zo is een les metend rekenen, waarbij elk kind echt moet kunnen meten en wegen veel beter haalbaar met een kleine groep kinderen.

~ Als het nodig is krijgen de leerlingen extra hulp bij het leren lezen, leren schrijven, spelling en wiskunde. Dit kan individueel gebeuren, maar soms ook in kleine groepen. Er worden dan aangepaste oefeningen gemaakt, vaak op een speelse wijze, met kleinere tussenstappen en aangepast didactisch materiaal.

Kinderen begeleiden

Om kinderen goed te begeleiden moet je:

  • hen goed kennen
  • hen maximale ontwikkelingskansen aanbieden
  • hen helpen die kansen te benutten
  • nagaan bij welke stappen in de ontwikkeling ze struikelen
  • hen over die struikelblokken heen helpen.

Om dit goed te kunnen doen, moet je alle kinderen volgen, zowel de middengroep, de zwakkeren, maar ook de sterkste. Dit is een hele opdracht voor de leerkrachten, vooral als je een grote klasgroep hebt, maar het is ook een delicate opdracht als je werkt met de allerkleinsten, de kinderen die overstappen van het kleuter- naar het lager onderwijs, of zij voor wie het leren niet van een leien dakje loopt.

Wij trachten onze zorg zo breed mogelijk over alle kinderen te verdelen door:

  • vooral te werken aan preventie, maar ook aan remediëring
  • flexibel om te gaan met lestijden afhankelijk van de noden
  • minimum drie maal per jaar samen te komen met de klassenraad
  • nauw samen te werken met het CLB (Centrum voor leerling begeleiding) Willebroek.

Het CLB helpt ons bij het opsporen van moeilijkheden, het identificeren van de moeilijkheden en het zoeken naar de passende leerstrategie. Ze helpen ons eveneens bij het opsporen van fysische remmingen zoals minder goed horen, minder goed zien, enz.
De samenwerking met het CLB werd neergeschreven in een gezamenlijk beleidscontract. Over de wettelijke bepalingen vindt U hier de nodige informatie.

GON (geïntegreerd onderwijs)

GON- begeleiding kan voor sommige kinderen aangevraagd worden. Dit is een begeleiding door een externe deskundige en is bedoeld voor kinderen met een ernstig gezichts-, gehoors- of lichamelijke beperktheid. Ook kinderen met autisme of zware leerproblemen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Hiervoor is wel een attest nodig van een erkend centrum.
Omdat bij een dergelijk initiatief een hele inspanning moet geleverd worden door het team, wordt er steeds gekeken of dit op dat moment voor die klasgroep en die leerkracht haalbaar is.