Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Pedagogisch Project

Wij willen werken aan een harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid van elk kind.

Ons opvoedingsproject wordt aan de ouders en de leerlingen aangeboden als een reisplan van onze school. Het tracht een reisgids te zijn voor ouders, leerkrachten en leerlingen, daarom wil ons opvoedingsproject

 • Een houvast zijn bij de start,
 • Een draaiboek om onderweg altijd weer de goede richting te vinden,
 • Een kompasnaald om ons in de dagelijkse omstandigheden aan te wijzen wat van ieder van ons en van ons allen samen mag verwacht worden.

1. Ons reisdoel : de ideale school

Voor ons is de ideale school:

 • Een school waar het kind centraal staat, maar niet op zichzelf.
 • Een school waar zowel leerlingen als leerkrachten, maar ook ouders zich thuis voelen in een veilig klimaat.
 • Een school waar rekening gehouden wordt met de eigenheid van elk kind, zijn zwakheden, zijn begaafdheid en zijn persoonlijkheid en waar het zich ten volle kan ontwikkelen.
 • Een school waar samenhorigheid, vredelievendheid, gedienstigheid en verdraagzaamheid geen ijdele woorden blijven, maar echt beleefd worden.
 • Een school die de gulden middenweg bewandelt tussen vrijheid en discipline zodat elkeen weet, begrijpt en aanvoelt wat kan en mag en wat niet kan.
 • Een school waar niet louter op het verstandelijk vlak gewerkt wordt, maar waar ook het sociale, het creatieve, het culturele, het sportieve, het godsdienstige ruime kansen krijgt.
 • Een school die een goede basis geeft aan kinderen, met de nodige bagage en een open kijk op de wereld, waar kinderen leren opkomen voor hun standpunt, kritisch maar met respect voor de anderen.
 • Een school waar een duidelijke structuur geboden wordt. Waar veel belang gehecht wordt aan stiptheid en orde, want deze geven kinderen een houvast in de chaotische wereld.
 • We willen een zorgzame school zijn die open staat voor inclusief onderwijs voor zover de draagkracht van de school dit toelaat.

2. Onze reisgids : Jezus Christus 

Uit Zijn Leven en Zijn evangelie putten we de inspiratie om de christelijke waarden voor te leven en te duiden.

3. Onze reisploeg : allen samen

De echte passagiers zijn de kleuters en de kinderen van de lagere school die geleidelijk hun eigen weg mogen ontdekken. Een boeiende tocht van zoeken, falen en slagen.

Zij moeten daarvoor kunnen rekenen op leerkrachten en directie die niet alleen hun verstandelijke ontwikkeling behartigen, maar heel hun groei naar volwassenheid. Van de leerkrachten en directie mogen we verwachten dat zij vakkundigheid nastreven en dit alles met ruime inzet en geduldige begeleiding.

4. Ons reisprogramma

Verstandelijke vorming

Onze basisschool wil elk kind een basiskennis laten verwerven als start voor een verdere intellectuele ontwikkeling. Hier streven we de doelen na van de leerplannen van het Katholiek basisonderwijs en dus ook deze die te lezen zijn in 'ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de basisschool'

Christelijke vorming

Christus leren kennen als 'Iemand' die samen met ons mee op weg gaat en de boodschap van het evangelie leren kennen, waarderen en toepassen in het dagelijks leven.

We willen eerbied hebben voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

Sociale vaardigheden

Dit zijn waarden die wij voorleven :

 • eerbied voor elk mens tonen in het gedrag door beleefdheid, vriendelijkheid, respect en eerlijkheid
 • erkennen van de gelijkheid van elk mens
 • verdraagzaamheid betonen voor het anders-zijn en het anders-denken van de anderen
 • alleen of in groep aan taken willen en kunnen werken
 • sociale bewogenheid met aandacht voor de derde en de vierde wereld

We trachten de kinderen waarden mee te geven die ze kunnen nastreven zodat ze zich ontwikkelen tot 'een mens om van te houden'.

We leren kinderen zelf sociale conflicten op te lossen vanuit een positieve benadering. Bij ernstige, langdurige of hardnekkige conflicten willen we ons, als het moet, met heel ons team inzetten om de situatie onder controle te krijgen.

Lichamelijke opvoeding

Het lichaam dankbaar leren beleven en beheersen.
Dit gebeurt in de les bewegingsopvoeding, maar ook tijdens het spel op de speelplaats, de leerwandelingen, tijdens of tussen de lessen in de klas, in buitenschoolse activiteiten, op de sportdag en tijdens de alternatieve klasdagen zoals bos-, zee- en fietsklassen.
Bewegingsopvoeding houdt ook in dat :

 • de kinderen elkaar helpen en vertrouwen
 • de kinderen zich aan spelregels houden
 • de kinderen zich kunnen oefenen in psycho-motorische vaardigheden

Emotionele vorming

Vreugde leren beleven in het samen spelen en werken zonder daarom steeds de beste te willen zijn.
Tegenslagen kunnen verwerken en weerbaarheid opbouwen zonder te vervallen in agressie.
Emoties kunnen tonen en verwoorden en indien dit nodig is deze kunnen beheersen.
Leren volhouden, maar ook kunnen toegeven.
Kritisch zijn, maar niet tegendraads.
Doorzetten in opgelegde en gekozen opdrachten.
De persoonlijke mening durven en kunnen uiten op de juiste manier en op het passende moment.
Verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Gezonde humor ontwikkelen.
Door het organiseren van meerdaagse openluchtklassen vanaf het derde leerjaar willen we bovenstaande doelen intensief nastreven. Daarom zorgen we dat deze activiteiten kunnen steunen op een sterke organisatie en een verantwoorde begeleiding.

Muzische vorming

De wereld met al zijn mogelijkheden creatief leren verkennen, ontdekken, beleven en er vorm aan geven.
Alle vormen van expressie leren ontdekken, zowel verbale, muzikale, manuele, als lichamelijke expressie. Op dit vlak de eigen mogelijkheden leren ontdekken en gebruiken, maar ook leren rekening houden met de eigen beperktheden in het kunnen en kennen.
Hier staat vooral het genieten voorop. Beschouwend en creatief bezig zijn, wordt aangemoedigd.
Hiervoor bieden we hen :

tekenen, knutselen, boetseren, schilderen, graveren, zang, muziekinstrumenten beluisteren, bespelen en maken, voordrachten, spreekbeurten, toneel, mime en pantomime, muzische namiddagen, museum-, tentoonstelling- en theater-bezoek, kennismaking met andere culturen

Milieubewustzijn

Door het leren genieten van en ontdekken van de schoonheid van de natuur er respect voor aankweken.
Bewust worden van de vervuilingen en de gevolgen van vandalisme.
Dit milieubewustzijn zich laten manifesteren in actieve inzet via orde in het algemeen (op de speelplaats, in de klas, op de straat, ...) tot de wereldproblematiek op kleine schaal (vogels in de winter, recyclage ...) gezonde voeding, voldoende nachtrust en persoonlijke hygiëne moeten aandachtspunten zijn.