Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Onze Klassenraad

Leden

Directie
Leerkrachten van de betrokken leerlingengroep
Zorgleerkracht

De klassenraad volgt de vorderingen van de kinderen aan de hand van...

De klasresultaten
De resultaten van genormeerde proeven (lezen, spelling, wiskunde)
De observaties en de ervaringen van de leerkrachten
De informatie door de ouders aangebracht
(Facultatief) de resultaten van de testen van het CLB

Verslaggeving

Al de nuttige gegevens en de planning voor de opvolging van het kind, worden bijgehouden in het K.V.S. (= kind-volg-systeem). De verslagen staan ter inzage voor de directie, de betrokken leerkrachten en kunnen indien nodig besproken worden met de ouders.

Bevoegdheid

Op het einde van het jaar bepaalt de klassenraad aan de hand van de vorderingen van het kind, en rekening houdend met de externe factoren die deze vorderingen beïnvloeden, welke overstap voor dat kind het beste is; m.a.w. de klassenraad bepaalt in welke leerlingengroep (klas) een leerling wordt opgenomen.

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van het kleuter naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. Een jaartje langer in het kleuteronderwijs doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school blijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor één januari geen lager onderwijs meer kan volgen.