Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Ons reisprogramma

Verstandelijke vorming

Onze basisschool wil elk kind een basiskennis laten verwerven als start voor een verdere intellectuele ontwikkeling, hier streven we de doelen na van de leerplannen van het Katholiek basisonderwijs en dus ook deze die te lezen zijn in "ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de basisschool".

Christelijke vorming

Christus leren kennen als "Iemand" die samen met ons mee op weg gaat, en de boodschap van het evangelie leren kennen, waarderen en toepassen in het dagelijkse leven. We willen eerbied hebben voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

Sociale vorming

Dit zijn waarden die wij voorleven:

 • Eerbied voor elke mens tonen in het gedrag door beleefdheid, vriendelijkheid, respect, eerlijkheid.
 • Erkennen van de gelijkheid van elke mens.
 • Verdraagzaamheid betonen voor het anders-zijn en het anders-denken van de anderen.
 • Alleen of in groep aan taken willen en kunnen werken.
 • Sociale bewogenheid met aandacht voor de derde en de vierde wereld.

We trachten de kinderen waarden mee te geven die ze kunnen nastreven zodat ze zich ontwikkelen tot " een mens om van te houden".
We leren kinderen zelf sociale conflicten op te lossen vanuit een positieve benadering. Bij ernstige, langdurige of hardnekkige conflicten willen we ons, als het moet, met heel ons team inzetten om de situatie onder controle te krijgen.

Lichamelijke vorming

Het lichaam dankbaar leren beleven en beheersen.
Dit gebeurt in de les bewegingsopvoeding, maar ook tijdens het spel op de speelplaats, de leerwandelingen, tijdens of tussen de lessen in de klas, in buitenschoolse activiteiten, op de sportdag en tijdens de alternatieve klasdagen zoals bos- , zee- en fietsklassen.

Bewegingsopvoeding houdt ook in dat:

 • de kinderen elkaar helpen en vertrouwen
 • de kinderen zich aan spelregels houden
 • de kinderen zich kunnen oefenen in psycho- motorische vaardigheden.

Emotionele opvoeding

 • Vreugde leren beleven in het samen spelen en werken zonder daarom steeds de beste te willen zijn.
 • Tegenslagen kunnen verwerken en weerbaarheid opbouwen zonder te vervallen in agressie.
 • Emoties kunnen tonen en verwoorden en indien dit nodig is deze kunnen beheersen.
 • Leren volhouden maar ook kunnen toegeven.
 • Kritisch zijn maar niet tegendraads.
 • Doorzetten in opgelegde en gekozen opdrachten.
 • De persoonlijke mening durven en kunnen uiten op de juiste manier en op het passende moment.
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen.
 • Gezonde humor ontwikkelen.

Door het organiseren van meerdaagse openluchtklassen vanaf het derde leerjaar willen we bovenstaande doelen intensief nastreven. Daarom zorgen we dat deze activiteiten kunnen steunen op een sterke organisatie en een verantwoorde begeleiding.

Muzische vorming

De wereld met al zijn mogelijkheden creatief leren verkennen, ontdekken, beleven en er vorm aan geven.
Alle vormen van expressie leren ontdekken, zowel verbale, muzikale, manuele, als lichamelijke expressie. Op dit vlak de eigen mogelijkheden leren ontdekken en gebruiken, maar ook leren rekening houden met de eigen beperktheden in het kunnen en kennen.

Hiervoor bieden we hen :
tekenen, knutselen, boetseren, schilderen, graveren, zang, voordracht, muziekinstrumenten beluisteren, bespelen en maken, voordrachten, spreekbeurten, toneel, mime en pantomime, muzische namiddagen, museum- , tentoonstelling- en theaterbezoek, kennismaking met andere culturen.

Vorming van mileubewustzijn

Door het leren genieten van, en ontdekken van de schoonheid van de natuur er respect voor aankweken. Bewust worden van de vervuilingen en de gevolgen van vandalisme.

Dit milieubewustzijn zich laten manifesteren in actieve inzet via orde in het algemeen (op de speelplaats, in de klas, op de straat, ...) tot de wereldproblematiek op kleine schaal (vogels in de winter, recyclage ...). Gezonde voeding, voldoende nachtrust en persoonlijke hygiëne moeten aandachtspunten zijn.